ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Особлива інформація на 30.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н6.8341
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади Голови Наглядової ради Курах Ольга Юрiївна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 23.12.2011 р. Володiє 6,8341% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
30.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМондич Валерiй Дмитровичд/н, д/н, д/н0.1169
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Мондич Валерiй Дмитрович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 23.12.2011 р. Володiє 0,1169% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
30.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКривлянський Iван Емериховичд/н, д/н, д/н1.4019
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Кривлянський Iван Емерихович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 23.12.2011 р. Володiє 1,4019% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
30.04.2015Припинено повноваженняРевiзорКулiс Агнета Емерихiвнад/н, д/н, д/н1.2851
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади Ревiзора Кулiс Агнета Емерихiвнау зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 23.12.2011 р. Володiє 1,2851% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
30.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н6.8341
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена Наглядової ради Курах Ольга Юрiївна . Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 6,8341% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Рiшенням Наглядової ради вiд 30.04.2014 р. обрана на посаду Голови Наглядової ради.
30.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиМондич Валерiй Дмитровичд/н, д/н, д/н0.1169
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Мондич Валерiй Дмитрович. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 0,1169% статутного капiталу Товариства. Працює заступником директора на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
30.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиКривлянський Iван Емериховичд/н, д/н, д/н1.4019
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Кривлянський Iван Емерихович. Термiн повноважень - 3 роки.Володiє 1,4019% статутного капiталу Товариства.Працює водiєм ПрАТ"Будавтодор" Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
30.04.2015ОбраноРевiзорСимулик Оксана Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду Ревiзора Симулик Оксана Василiвна . Термiн повноважень - 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює бухгалтером ПрАТ "Будавтодор". Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.