ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Особлива інформація на 15.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Курах Василь Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

15.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 89425, Закарпатська обл.,Ужгородський р-н,с.Баранинцi, Об"їзна,11 "А"
4. Код за ЄДРПОУ 25434969
5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-02-44, (0312) 66-02-44
6. Електронна поштова адреса budavtodor@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

70, Бюлетень цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.04.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

budavtodor.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}