ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Особлива інформація на 15.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2016Припинено повноваженняДиректорКурах Василь Федоровичд/н, д/н, д/н24.9146
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 15.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - припинено повноваження Директора Кураха В.Ф. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 24,9146% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
15.04.2016ОбраноДиректорКурах Василь Федоровичд/н, д/н, д/н24.9416
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 15.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - Обрано Директором Товариства Кураха В.Ф. Термiн обрання на посаду - 5 рокiв.Перебував на посадi Голови правлiння, Директора протягом 21 року. Володiє 24,9146% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.