ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ "Будавтодор" створено на базi реорганiзованого шляхом перетворення з дочiрнього пiдприємства "Будавтодор" кооператива "Дорожник". ПрАТ "Будавтодор" створено внаслiдок перейменування ЗАТ Будавтодор" у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Рiшення про змiну найменування прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 23.12.2011 р.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У товариствi створенi наступнi органи управлiння i контролю: - вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв;
- однособовий виконавчий орган - директор;
- контролюючий та регулюючий орган - Наглядова рада;
- ревiзiйно-контролюючий орган - Ревiзор. Протягом звiтного року змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувались. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно закону України "Про
бухгалтерський облiк".Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними
витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Iндексацiї балансової
вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами
встановленими державними органами.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось методом зменшення
залишку шляхом використання встановлених форм до залишкової вартостi
основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабриками, паливо,
запаснi частини,незавершене виробництво, тару,готову продукцiю,товари
для перепродажу.Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв
включає витрати на їх придбання,доставку та переробку.
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод
конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.
Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Грошовi кошти включають суму грошей у касi i на розрахунковому рахунку в банку.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з
вирахуванням сумнiвних боргiв.
Витрати на податок на прибуток включають податки,розрахованi у вiдповiдностi
до дiючого податкового законодавства, з врахуванням суттєвих тимчасових
рiзниць, якi були компенсованi у звiтному перiодi.
Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Про фiнансову звiтность
станом на 31 грудня 2011 року

Приватного акцiонерного товариства
"БУДАВТОДОР "

Адресат: Акцiонерам ПрАТ "Будавтодор"
Основнi вiдомостi про емiтента

- Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор" розташовано за адресою: 89425 Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинцi, вул.. Об'їзна, будинок 11 "А"
- Свiдотцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi N 64 видане Ужгородською райдержадмiнiстрацiєю 21 квiтня 1998 року, Реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР 10003309187,
- код ЄДРПОУ пiдприємства - 25434969.
- Вiдповiдальнiсть за фiнансово - господарську дiяльнiсть, органiзацiю та методологiю бухгалтерського облiку несуть, станом на 31 грудня 2011 року - Голова Правлiння ПрАТ "Будавтодор" - пан Курах В..Ф, та головний бухгалтер - панi Цуранич Л.М.
Основним видом дiяльностi ЗАТ "Будавтодор" є будiвництво та ремонт шляхiв. Крiм того пiдприємство здiйснює видобуток сировини для виготовлення будiвельних матерiалiв, зокрема - глини, пiску, та здiйснює iншi види господарської дiяльностi, якi забезпечують одержання доходiв. На всi види дiяльностi, якi потребують спецiальних дозволiв або лiцензiй отриманi вiдповiднi документи.

Основнi види дiяльностi - статистичний код за КВЕД - 2010
- 42.11 Будiвництво дорiг;
- 08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, гiпсу, крейди та глинистого сланцю;
- 08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну;
- 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
- 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
- 77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування
Iнституцiйний сектор економiки за KISE S. 11002 Приватнi не фiнансовi корпорацiї.

Опис аудиторської перевiрки

Незалежна аудиторська фiрма , "Ягер", що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 виданого Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року на основi Договору № 05 вiд 20 березня 2012 року, та вiдповiдно до чинного законодавства, провела перевiрку фiнансових звiтiв, що включають: : Баланс на 31 грудня 2011 р., Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, , Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, Звiт про власний капiтал за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк у вiдповiдностi до:

" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 14.03.95 р. № 81I95-ВР, вiд 20.02.96 р. № 54I96-ВР, вiд 15.05.2003 р. № 762-IV, вiд 24.06.2004р. № 1863-IV, вiд 06.07.2005 р. №2738-IV, вiд 15.12.2005 р. №3202-IV, вiд 19.01.2006 р. № 3370-IV, №140-V. вiд 14.09.2006 р.

" Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження вимог до Аудиторського висновку, при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29 вересня 2011 року № 1360, зареєстровано в Мiнiстерстiв юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358I20096;

" Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
" Вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України.

" Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Основнi вiдомостi про умови договору та проведення аудиту
- Дата та номер договору на проведення аудиту - Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi Договору № 05 вiд 20 березня 2012 року
- Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - - перевiрка розпочата 20 березня 2012 року та завершена 06 квiтня 2012 року.
- Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням дати та звiтного перiоду - Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
- Статутнi документи товариства;
- Розпорядчi документи товариства;
- Фiнансова та статистична звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк , данi синтетичного та аналiтичного облiку, роздрукованi з електронних носiїв.
- Опис обсягу аудиторської перевiрки - Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами українського законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики , Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку та передбачають збирання достовiрностi доказiв того, що в бухгалтерськiй звiтностi нема суттєвих помилок. Пiд час перевiрки були розглянутi принципи бухгалтерського облiку та методи оцiнки балансу i звiтностi.
В ходi аудиторської перевiрки розмiр суттєвостi визначався вiдношенню до виявленим в ходi вибiркової перевiрки вiдхиленням, згiдно професiйної думки аудитора у вiдповiдностi до МСА 200, МСА 210, МСА 315, МСА 450, МСА 500, МСА 530, МСА 520, МСА 570, МСА 700, МСА 705, МСА 706. Перевiрка проводилась вибiрково, з частковим залученням первинних документiв. В ходi аудиторської перевiрки були дослiдженi системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi, для забезпечення впевненостi аудитора, що фiнансова звiтнiсть товариства складена у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Система внутрiшнього контролю дозволяє зменшити помилки, що призводять до суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi.
Для одержання аудиторських доказiв застосованi слiдуючi основнi процедури: перевiрка первинних документiв та регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, спостереження, опитування, пiдрахунки, аналiтичнi процедури. Пiд час перевiрки зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для висновку. Перевiрка податкової звiтностi не проводилась, так як це не передбачено умовами угоди.

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу - Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi

Вiдповiдальнiсть аудиторської фiрми- Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки, щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi аудиторської перевiрки. та надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв. Аудиторська перевiрка полягає в отриманнi на пiдставi проведених тестiв доказiв, що пiдтверджують суми, якi наведенi у фiнансовiй звiтностi, та розкривають наведенi у звiтностi данi. Аудит також полягає в дослiдженнi принципiв бухгалтерського облiку, що використовувалися товариством, суттєвостi оцiнок, якi застосовувалися керiвництвом, а також загальної оцiнки надання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк складена у вiдповiдностi до "Порядку подання фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 року № 419, i дає правдиве та неупереджене вiдображення фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Приватного акцiонерного товариства "Будавтодор"
На пiдставi перевiрки аудиторська фiрма вважає за можливе пiдтвердити, що звiтнiсть пiдприємства складена згiдно, а також на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2011 року по результатам операцiй за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, та вiдображає дiйсний майновий стан пiдприємства.

Пояснювальнi параграфи

Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику пiдприємства

Для забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi застосовується - для аналiтичного облiку та синтетичного облiку - бухгалтерська програма " ", яка пристосована до чинного законодавства. На пiдприємствi заключена угода, яка передбачає обслуговування бухгалтерської програми i вiдповiдно поновлення версiй у зв'язку iз змiнами законодавства. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi задовiльний. Данi аналiтичного облiку тотожнi даним синтетичного облiку, розбiжностей не встановлено.
В цiлому органiзацiя i методологiя облiку на пiдприємствi вiдповiдає чинному законодавству України, дiючим нормативним документам, регулюючим облiк.
На пiдприємствi, затверджен наказ по ЗАТ "Будавтодор" № 5 вiд 30.03.2011 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в 2011 р. на пiдприємсвi.", згiдно якого визначенi принципи оцiнки статей звiтностi, та методи облiку, резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується, амортизацiя нараховується згiдно податкового законодавства. В цьому наказi визначена вiдповiдальнiсть фахiвцiв пiдприємства до складання та оформлення первинних документiв, матерiальних звiтiв, та термiни їх подання до облiку. Кордон iстотностi на пiдприємствi визначен в розмiрi 1000,00 грн. .
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi приведен у вiдповiднiсть до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIY зi змiнами та доповненнями. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика на пiдприємствi не змiнювалась.

Розкриття iнформацiї про обсяги подання фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складається в повному обсязi, згiдно Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi регулюють складання фiнансової звiтностi
- П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
- П(С)Б)О № 2 "Баланс"
- П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати"
- П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв"
- П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал"
- П(С)БО № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах"

Розкриття iнформацiї за видами активiв пiдприємства

Нематерiальнi х активи на пiдприємствi на пiдприємствi облiковується згiдно вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду складає - 878 тис. грн.. .
На пiдприємствi оцiнка та квалiфiкацiя активiв вiдповiдає затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Оцiнка основних засобiв визначена згiдно П(С)БО № 7 i приведена в вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства.
Залишкова вартiсть основних засобiв на звiтну дату складає - 1552 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi складаються за рахунок участi ЗАТ "Будавтодор" в капiталi iнших пiдприємств. Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться в розрiзi товариств - акцiями та частками в Статутному фондi яких, володiє ЗАТ "Будавтодор". Загальна сума довгострокових фiнансових iнвестицiй на звiтну дату складає 110 тис. грн. Оцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй визначена у вiдповiдностi до П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї"
Запаси визначалися згiдно П(С)БО № 9 "Запаси". В бухгалтерському облiку i вiдповiдно на звiтну дату, запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Оцiнка вибуття запасiв визначалась за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Iнвентаризацiя запасiв та осноних засобiв , на пiдприємствi проводилась на протязi звiтного перiоду, крiм того, були проведенi вибiрковi iнвентарiзацiї в ходi документальноих перевiрок пiдприємства, якi проводило КРУ (пiдприємство отримувало в звiтному перiодi бюджетнi кошти).
Залишки грошових коштiв на рахунках в банках пiдтвердженi банкiвськими виписками, залишки грошових коштiв в касi пiдтвердженi Актами iнвентарiзацiй залишкiв готiвки в касi, якi проводились кожен квартал, i зокрема на кiнець року. Крiм того, пiдприємство виходячi з тих обставин, що має хороший фiнансовий стан, зберiгає грошовi кошти на рахунках у банку на умовах депозиту i вiдповiдно отримує додатковi доходи у виглядi вiдсоткiв.
Дебiторська заборгованiсть визначалась згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Довгострокової дебiторської заборгованостi на пiдприємствi нема. Оцiнка дебiтоської заборгованостi визначена в розмiрi первiсної вартостi, так як резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується, при виникненнi сумнiвiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi приймається рiшення про списання такої заборгованостi на позабалансовi рахунки за рахунок прибуткiв попереднiх перiодiв. На протязi року були проведенi з основними контрагентами - Акти звiрок. Основна доля в дебiторськiй заборгованостi припадає на розрахунки за виконанi роботи, якi оплачуються за рахунок бюджетних коштiв.
Загальна сума дебiторської заборгованостi складає- 877 тис. грн., в тому числi:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 434 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв - 65 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 378 тис. грн.
- На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного фонду 1455 тис. грн. складає 7709 тис. грн..

Розкриття iнформацiї про визначення зобов'язань пiдприємства
Зобов'язання на пiдприємствi визначається згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання"
Довгострокових зобов'язань на звiтну дату - нема.
Поточнi зобов'язання визначались згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Нереальних зобов'язань на пiдриємствi нема. Для пiдтвердження цього була проведена iнвентарiзацiя всiєї кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2011 року. Кредиторська заборгованiсть складається в основному з розрахункiв з постачальниками за матерiали, паливо, послуги, та розрахункiв з бюджетом. Простроченої заборгованостi по розрахункам з персоналом на пiдприємствi нема. Загальна сума зобов'язань пiдприємства - 2857 тис. грн., в тому числi:
- короткостроковi кредити банкiв - нема
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2634 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 109 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 38 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 73 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв - тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 3 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання пiдприємства, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Iнформацiя про вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй, стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами- В перевiряємому перiодi, Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор" не випускало iпотечних, та iнших видiв облiгацiй, борговових цiнних паперiв i вiдповiдно до цього нiяких зобов'язань за цими цiнними паперами не має.

Iнформацiя про вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв - Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор" - не здiйснює дiяльностi по управлiнню активами iнших пiдприємств, в тому числi i активами недержавних пенсiйних фондiв.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, сплати товариством Статутного капiталу та забезпечення за цiнними паперами

Власний капiтал на ПрАТ "Будавтодор" визначався у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй № 291 вiд 30.11.1999 р.
Склад та структура власного капiталу визначенi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Збiльшення власного капiталу було за рахунок отриманих прибуткiв.
Закрите акцiонерне товариство "Будавтодор" створене 12 квiтня 1998 року, шляхом реорганiзацiї дочiрнього пiдприємства "Будавтодор", яке в свiй час було видiлене iз складу кооперативу "Дорожник", у вiдповiдностi до Статуту вищеназваного кооперативу.
Статутний капiтал пiдприємства створений в сумi 14555200, 00 грн. - за рахунок майнових прав засновникiв, та розподiлений на - 3424 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - 425,00 грн.
Майновi права на загальну суму 1455200,00 грн., отриманi засновниками ЗАТ "Будавтодор" на пiдставi Акту передачi активної i пасивної частини балансу в момент виходу iз складу кооперативу "Дорожник", як його дочiрнє пiдприєство "Будавтодор", та затвердженного Рiшенням Загальних зборiв кооперативу "Дорожник" i вiдповiдає Статутним документам кооператива "Дорожник". Крiм того, майновi права засновникiв, розподiленi серед членiв пiдприємства i затвердженi Загальними зборами засновникiв акцiонерного товариства, згiдно Протоколу Нр 1 вiд 12 квiтня 1998 року.
Всi документи, якi пiдтверджують власнiсть ЗАТ "Будавтодор" - оформленi вiдповiдним чином.
В зв'язку з тим, що ЗАТ "Будавтодор" був створений в ходi реорганiзацiї пiдприємства з уже сформованим (оплаченим) Статутним фондом - то вiдповiдно до цього Статутний капiтал пiдприємства повнiстю сплачений.
Свiдоцтво про випуск акцiй № 28I07I1I98 вiд 08 червня 1998 року видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР.
На загальних зборах акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Будавтодор", якi вiдбулися 23 грудня 2011 року були прийнятi Рiшення про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в без документарну, визначення типу та найменування Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi овариства" , було прийняте Рiшення про змiну типу товариства з закритого на приватне, та назви Товариства з Закритого акцiонерного товариства "Будавтодор" на Приватне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" ;
Зменшення розмiру власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманихзбиткiв у звiтному перiодi та використання прибутку попереднiх перiодiв.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Основнi вiдомостi про визначення фiнансових результатiв - розкриття iнформацiї щодо обсягу чистих прибуткiв
ПрАТ "Будавтодор" в 2011 роцi працювало збитково, балансовий збиток складає 180 тис. грн. Для визначення результатiв фiнансової дiяльностi на пiдприємствi застосовувались П(С)БО № 16 "Витрати" та П(С)БО № 15 "Дохiд". Враховуючi специфiку будiвельних та ремонтних робiт шляхiв, що є основним видом дiяльностi ПрАТ "Будавтодор" вимоги П(С)БО № 18 " Будiвельнi контракти" на пiдприємствi не застосовувались.
Дiвiденди вiд пiдприємств де товариство володiє частками у Статутних фондах в звiтному перiодi не отримувались.
Фiнансовий результат визначен згiдно данних бухгалтерського облiку, в якому не виявлено суттєвих помилок, тому виходячи з цього можна пiдтвердити, що фiнансовий результат вiдображений в фiнансовiй звiтностi - реальний.
На пiдставi вищенаведеного аудиторська фiрма пiдтверджує вiдповiднiсть данних фiнансової звiтностi ПрАТ "Будавтодор" станом на 31 грудня 2011 року данним бухгалтерського облiку на пiдприємствi.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2011 Р. ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006Р. №3480-IV
Протягом 2011 року Товариством не приймалися рiшення щодо:
o розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу;
o про викуп власних акцiй;
o про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
o про припинення дiяльностi Товариства;
o зменшення статутного капiталу;
o змiн в посадовому складi товариства.

Аналiз фiнансового стану
Закритого акцiонерного товариства
"Будавтодор"
по даним балансу, станом на 31 грудня 2011 року.
На пiдставi перевiреної фiнансової звiтностi був проведений зовнiшнiй фiнансовий аналiз господарської дiяльностi пiдприємства, що вiдображено в нижченаведенiй таблицi.
пIп Показники Значення показникiв Розрахунок показникiв Оптимальне значення На 31.12.10 На 31.12.11
1 2 3 4 5 6 7
1. Показники майнового стану пiдприємства
1
Частка основних засобiв в активах Ч о.з. Залишкова вартiсть о.з. (030)
Активи (280)
Зменшення за умов незмiнних, або зростаючих обсягiв реалiзацiїї 0,16 0,15
2
Коефiцiєнт зносу основних засобiв Кзн Знос о.з. (032)

Первiсна вартiсть о.з. (031) Зменшення 0,64 0,69
3
Коефiцiєнт мобiльностi К моб Мобiльнi активи (260+)

Немобiльнi активи (080) Збiльшення
рек. рiв. 0,5 4,93 5,16
2. Показники дiлової активностi пiдприємства
1
Фондовiддача Ф о.ф. ЧВ (ф.2 - 035)

Основнi виробничi фонди (ф.1 - 030) Збiльшення 4,10 4,16
2
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi К д.з.
(*) ЧВ (ф2 - 035)

Середня дебiт заборг. (ф1 - 050+ 160+170+180+190+200+210) Збiльшення 3,79 7,37
3
Перiод погашення дебiторської заборгованостi Ч д.з 360
Кд.з(*) Зменшення 95 49
4
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу К в.к. ЧВ ( ф2 -035)

Власний капiтал ( ф1 - 380+430+630) Збiльшення 0,900,84
3. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.
Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Кп Оборотнi активи (260)

Поточнi зобовязання (620) > 1 2,97 2,80
2.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Кшл Оборотнi активи - запаси
{260-(100+140)}
поточнi зобов'язання (620)
0,6-0,8 2,86 2,53
3.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Кабл Грошовi кошти та їх еквiваленти
(220+230+240)
Поточнi зобов'язання (620)
0,25-0,50 2,25 2,22
4. Показники фiнансової стiйкостi (незалежностi ) пiдприємства
1.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi Кавт Власнi кошти (380+430+630)
Валюта баланса (640)
> 1,0 0,72 0,73
2.
Коефiцiєнт структури капiтала Кск Забезпечення наст. Платежiв + довгостр. зобов. + поточнi зобов.
(430+480+620+630)
Власний капiтал (380) 0,5-1,0 0,39 0,37
3.
Коефiцiєнт спiввiдношення необоротних та оборотних активiв КосIоб Необоротнi активи (080)

Оборотнi активи(260) *** 0,20 0,32
4
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Кф.с. Власнi кошти (380+430+630)

Позиковi кошти (480+620) >1,0 2,58 2,70

На пiдставi показникiв наведених в даннiй таблицi можна зробити висновок, що ПрАТ "Будавтодор"
- рiвень фiзичного та морального зносу основних засобiв у звiтному перiодi збiльшився за рахунок нарахованої амортизацiї виробничих фондiв, але у зв'язку з тим,що були придбанi виробничi фонди, це збiльшення було незначним ;
- обiговими коштами пiдприємстiво забезпечено, коефiцiєнт мобiльностi вiдповiдає рекомендованим показникам ;
- в звiтному перiодi господарська активнiсть пiдприємства суттєво не змiнилась - з 4,10 грн. на одну гривню основних засобiв до 4,16 грн.,
- основнi показники лiквiдностi пiдприємства задовiльнi, реальна платоспроможнiсть на пiдприємствi достатньо висока так як пiдприємство практично не користується позиковими коштами.
- показники фiнансової стабiльностi (незалежностi) пiдприємства пiдтверджують, що пiдприємство в звiтному перiодi здiйснює господарську дiяльнiсть практично за рахунок власних коштiв.
В звiтному перiодi, основнi показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi свiдчать про стабiльний та незалежний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Будавтодор" .

Розкриття iнформацiї щодо iнших питань
- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом - в ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi товариства не було встановлено суттєвих невiдповiдностей, якi б мали вплив на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.;
- виконання значних правочинiв - в ходi здiйснення господарської дiяльностi на протязi 2011 року на товариствi не здiйснювались (не укладались договори) значнi правочини;
- стану корпоративного управлiння - корпоративне управлiння товариства має трьохрiвневу структуру та складається з-
а) наглядової ради;
б) правлiння;
в) загальних зборiв акцiонерiв.
В товариствi корпоративне управлiння здiйснюється на пiдставi концепцiї - "вартостi капiтала акцiонерiв", та направлено на досягнення довгострокових стратегiчних завдань його власникiв, дотримання всiх юридичних та нормативних вимог до товариства. Крiм того етичною основою дiяльностi товариства є виконання всiх вимог по охоронi працi.
Значною складовою корпоративного управлiння є органiзацiя внутрiшнього контролю, який стосується не тiльки у органiзацiї ефективної роботи Бухгалтерiї товариства та Ревiзiйної комiсiї, а також у формуваннi якiсного контролю на всiх структурних пiдроздiлах пiдприємства. ;
- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства- в ходi проведення аудиторської перевiрки не виникли пiдстави вважати, що облiковi записи та документи, якi були наданi для перевiрки несправжнi. Не було встановлено фактiв якi б свiдчили про розбiжностi в облiкових записах, не виникали проблемнi або незвичайнi стосунки мiж аудитором та управлiнським персоналом товариства, тобто не було випадкiв вiдмови у наданнi необхiдних документiв для перевiрки, не було перешкоджень у спiлкуваннi аудитора з працiвниками товариства, якi не вiдносяться до управлiнського персоналу, але виконують функцiї контролю. В ходi проведення перевiрки у нас не виникло сумнiвiв щодо компетентностi управлiнського персоналу. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями ПрАТ "Будавтодор" здiйснюють належний нагляд за системами монiторингу ризику, фiнансового контроля та за дотриманням вимог законодавства.
Отримана iнформацiя в результатi виконання процедур оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi свiдчить про те що ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства - незначний, та не впливає в суттєвих аспектах на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.

Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму
Назва, номер, та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України, мiсцезнаходження, телефон.
- Аудиторська фiрма "Ягер";
- розташована за адресою - Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька 24.;
- Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 784590 видане Ужгородським мiськвиконкомом 29 травня 1995 року.;
- Код ЄДРПОУ - 22071851;
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 видане 23 лютого 2001 року, продовжено дiю до 02.03 2011 року Рiшенням АПУ № 160I03 вiд 02.03 2006 року, продовжено дiю до 24 лютого 2016 року, Рiшенням АПУ № 228I4 вiд 24 лютого 2011 року ;
Сертiфiкат аудитора ( директору АФ "Ягер" - Рябiнкiна Н.В.), серiї А № 003699 видан 30 березня 1995 року, дiю якого було продовжено до 30 березня 2009 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.99 № 76 - до 26 березня 2004 року, та вiд 29.04.04 р. № 134 - до 30 березня 2009 року). продовжено до 30.03.2014 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.2009 р. № 200I2)
- Телефон - + 38(0312) 64-33-48: +38-050-140-91-39
1.3 Аудиторська перевiрка проводилась в м. Ужгород, аудиторський висновок видан 06 квiтня 2012 року.


Акт складено 06 квiтня 2012 року.


Аудиторська фiрма "Ягер"
адреса : м.Ужгород
вул. Собранецька 24
тел. 64-33-48, 050-140-91-39
Директор
Сертiфiкат сер.А N 003699
Рябiнкiна Н.В.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види робiт, якi надає пiдприємство:
42.11 Будiвництво дорiг i автострад
08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гупсу, крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
Основнi клiєнти - будiвельнi органiзацiї, шляхово-будiвельнi органiзацiї, населення.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Значних придбавань та вiдчуджень основних засобiв за останнiх 5 рокiв не було.пiдприємство не планує значних iнвестицiй, пов"язаних з його дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби власнi, залишкова вартiсть станом на 31.12.2011 р. складає 1552 тис.грн.
Рiвень зносу 03- 3385 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає.
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства є:
- нестабiльнiсть законодавчої бази;
- великi податки;
- низька платоспроможнiсть населення
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдприємство не сплачувало штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За звiтний перiод Товариство виконало всi укладенi договори.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основними планами Товариства є:
- розробка Геївського родовища пiску,
- Андрiївського родовища каменю,
- Ввод в експлуатацiю мiнеральної свердловини
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Пiдприємство не планує залучення значних
iнвестицiй або придбання активiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя вiдсутня.