ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1757.000  1552.000   0.000  0.000  1757.000   1552.000
  - будівлі та споруди  301.000  356.000  0.000  0.000  301.000   356.000
  - машини та обладнання  1230.000  1015.000  0.000  0.000  1230.000  1015.000
  - транспортні засоби  13.000  -11.000  0.000  0.000  13.000  -11.000
  - інші  213.000  192.000  0.000  0.000  213.000  192.000
2. Невиробничого призначення:  5.000  0.000  0.000  0.000  5.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  5.000  0.000  0.000  0.000  5.000  0.000
Усього  1762.000  1552.000  0.000  0.000  1762.000  1552.000
Опис:  Вiдсутнi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
7709.000 8022.000
1455.000 1455.000
1455.000 1455.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6254 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 6254 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.