ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 0878
Первісна вартість 011 0900
Накопичена амортизація 012 022
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 17621552
Первісна вартість 031 49034937
Знос 032 31413385
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 110110
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 18722540
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 291679
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 1595
Товари 140 77
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1464434
первісна вартість 161 1464434
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 10
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 7265
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 372378
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 37642771
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 32503577
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 92368006
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2820
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1113610566

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 14551455
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 118118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 64496136
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 80227709
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26322634
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 292109
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 3138
з оплати праці 580 7073
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 860
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 33
Усього за розділом IV 620 31142857
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1113610566


ПІБ керівника Курах Василь Федорович
ПІБ головного бухгалтера Цуранич Любов Миколаївна
Примітки:
вiдсутнi