ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Курах Василь Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
29.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 25434969
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Ужгородський
     Поштовий індекс 89425
     Населений пункт с.Баранинцi
     Вулиця, будинок вул..Об"їздна,11 "А"
     Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-02-44, 66-02-44
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація budavtodor.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)