ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
23.12.2011
84.5500000
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та його затвердження.
2. Звiт Спостережної ради за 2010 рiк та його затвердження.
3. 3вiт ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк та його затвердження.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Визначення та затвердження розподiлу прибутку за 2010 р.
6. Визначення типу та змiна найменування Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв"язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту.
7. про затвердження внутрiшнiх Положень Товариства (про Наглядову раду, виконавчого органу Товариства (Директора), Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), про Загальнi збори акцiонерiв).
8. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
9. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. вiдкликання та обрання виконавчого органу.
11. Затвердження рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.