ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Курах Василь Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

05.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Будавтодор"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25434969
1.4. Місцезнаходження д/н, Закарпатська область, Ужгородський, с.Баранинці, 89425, вул..Об"їздна,11 "А"
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-02-44, 66-02-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента Дв


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

82, Бюлетень Цінні папери україни

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

budavtodor.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013

(дата)