ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг"
(код за ЄДРПОУ 22693955)

Місцезнаходження:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155
Фактична адреса:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155

Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських
фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською
палатою України 29 вересня 2011 року протокол
№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства
"БУДАВТОДОР"
за 2012 рік за станом на 31.12.2012 року
м. Харків 27 квітня 2013 року

1.1. Заголовок
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акці-онерного товариства "БУДАВТОДОР" за 2012 рік за станом на 31 грудня 2012 року.
1.2. Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначаєть-ся для власників цінних паперів та управлінського персоналу ПрАТ "БУДАВТОДОР" та для На-ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1.3. Вступний параграф
1.3.1.Основні відомості про емітента:
Повна назва: Приватне акціонерне товариство "БУДАВТОДОР"
Код за ЄДРПОУ - 25434969
Місцезнаходження: 89425, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРАНИНЦІ, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇЗНА, БУДИНОК 11 "А"
Дата державної реєстраціїї: 21.04.1998 року.
Останні зміни до Статуту вносилися 28.12.2011 року.
Види діяльності за КВЕД-2010
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консульту-вання в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
42.11 Будівництво доріг і автострад
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

1.3.2.Опис аудиторської перевірки
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованих в Мінюсті Укра-їни 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма №4) за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2012 рік, текстові примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про об-лікову політику та інші внутрішні нормативні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні до-кументи.
Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготована персоналом відповідно до конкретної кон-цептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та пра-вові вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIY.
Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило облі-кову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2012 року Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбу-лося. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.


1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутріш-нього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттє-вих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

1.5. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на основі ре-зультатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Між-народні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й вико-нання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттє-вих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосов-но сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких про-цедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підгото-вки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відпо-відають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнят-ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових зві-тів.

1.6. Думка аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, що є обмеженням об-сягу роботи, в зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.
1.6.2. Умовно-позитивна думка
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовір-но відображають фінансовий стан ПрАТ "БУДАВТОДОР" станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавст-ва України і прийнятої облікової політики підприємства.
Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма №4) за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звіт-ності (форма №5) за 2012 рік., текстові примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. складено у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової полі-тики ПрАТ "БУДАВТОДОР".
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансова звiтнiсть справедливо та до-стовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi емiтента згiдно з прийнятою концептуальною основою фiнансової звiтностi та їх вiдповiдностi вимогам законодав-ства.
Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів дає достатню впевненість в тому, що фінансова звітність у цілому не містить викривлення внаслідок шахрайства чи по-милок.


1.7. Інша допоміжна інформація
1.7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомен-даціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485, при цьому вартість чистих активів за станом на 31 грудня 2012 року складає 8268 ис. грн. при скориго-ваному статутному капіталі 1455 тис. грн., чим дотримано умови ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.


1.7.2.Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,що підлягала аудиту,та іншою інфо-рмацією,що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансової звітністю (МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену ауди-тором фінансову звітність") не встановлено.

1.7.3.Виконання значних правочинів
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відбувалось відповідно до вимог законодавства України .


1.7.4.Стан корпоративного управління
Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону Украї-ни "Про акціонерні товариства" задовільний.


1.7.5.Ризики суттєвого викривлення
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідаль-ність аудитора,що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не встановлено.


1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.
Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну України.


1.8. Основні відомості про аудиторську фірму
1.8.1. Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторсь-ких послуг".
Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,які одноособово надають аудиторські послуги,виданого Аудиторською палатою Украї-ни.
Місцезнаходження - м. Харків, 61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел. (057) 78-60-155


1.9.Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір б/н від "17" квітня 2013 року.


1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з "17" квітня по "27" квітня 2013 року.


1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фір-ми:

Аудитор (сертифікат аудитора
України серії А № 005362) І.В. Бану

Директор ПП АФ "Центр аудиторських послуг"
І.В.Бану

М.П.

1.12. Дата аудиторського висновку.

"27" квітня 2013 року.