ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Василь Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правління ЗАТ "Будавтодор"
6.1.8. Опис Обраний рішенням загальних зборів акціонерів 23.12.2011 р. Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про виконавчий орган .Перебував на посаді Голови правління ЗАТ"Будавтодор" протягом 19 років. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.1.1. Посада голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Ольга Юріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради
6.1.8. Опис Обрана рішенням загальних зборів акціонерів 23.12.2011 р. Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду .Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мондич Валерій Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Директора
6.1.8. Опис Обраний рішенням загальних зборів акціонерів 23.12.2011 р. Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду .Перебував на посаді заст.Голови правління ЗАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривлянський Іван Емерихович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водій
6.1.8. Опис Обраний рішенням загальних зборів акціонерів 23.12.2011 р. Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду .працює водієм ЗАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куліс Агнета Емерихівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Касир підприємства
6.1.8. Опис Обрана рішенням загальних зборів акціонерів 23.12.2011 р. Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Ревізора .працює касиром. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримувала. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цуранич Любов Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер
6.1.8. Опис Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Оплата згідно штатного розпису підприємства. Непогашеної судимості не має. Не надавала згоди на оприлюднення персональних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорКурах Василь Федоровичд/н, д/н, д/нд/н85424.868957854000
голова Наглядової радиКурах Ольга Юріївнад/н, д/н, д/нд/н1002.912056100000
Член Наглядової радиМондич Валерій Дмитровичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової радиКривлянський Іван Емериховичд/н, д/н, д/нд/н481.39778748000
РевізорКуліс Агнета Емерихівнад/н, д/н, д/нд/н441.28130544000
Головний бухгалтерЦуранич Любов Миколаївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 1046 30.460105 1046 0 0 0