ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.04.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будавтодор" за ЄДРПОУ 25434969
Територія   за КОАТУУ 2124880301
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11
Середня кількість працівників 80    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 89425, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 878 955
первісна вартість 011 900 1193
накопичена амортизація 012 22 238
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1552 1477
первісна вартість 031 4937 5146
знос 032 3385 3669
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 110 58
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2540 2490
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 679 503
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 95 57
Товари 140 7 7
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 434 2707
первісна вартість 161 434 2707
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 27
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 65 78
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 378 68
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2771 1124
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 3577 3921
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 8006 8492
III. Витрати майбутніх періодів 270 20 23
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 10566 11005


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1455 1455
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 118 118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6136 6695
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 7709 8268
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2634 2048
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 109 502
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 38 33
з оплати праці 580 73 65
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3 89
Усього за розділом IV 620 2857 2737
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 10566 11005
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: відсутні


Керівник

 

(підпис)

Курах Василь Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Цуранич Любов Миколаївна