ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будавтодор" за ЄДРПОУ 25434969
Територія   за КОАТУУ 2124880301
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8349 8921
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 707 871
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 9 24
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 776 413
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (8424) (8008)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (242)
Працівникам 105 (956) (982)
Витрат на відрядження 110 (8) (9)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (311) (441)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (64) (162)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (518) (503)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (295) (243)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (359) (388)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -1094 -749
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -1094 -749
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 87
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (209) (4)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -209 83
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -209 83
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1303 -666
Залишок коштів на початок року 410 6348 7014
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 5045 6348

Примітки: відсутні


Керівник

 

(підпис)

Курах Василь Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Цуранич Любов Миколаївна