ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Василь Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ "Будавтодор"
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011, 3 роки
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про виконавчий орган .Перебував на посадi Голови правлiння ЗАТ"Будавтодор" протягом 20 рокiв. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011, 3 роки
9) опис Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мондич Валерiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Директора
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011, 3 роки
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Перебував на посадi заст.Голови правлiння ЗАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривлянський Iван Емерихович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011, 3 роки
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Працює водiєм ПрАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулiс Агнета Емерихiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Касир пiдприємства
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011,
9) опис Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Ревiзора .Працює касиром. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цуранич Любов Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.12.2011, Безстроково
9) опис Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Оплата згiдно штатного розпису пiдприємства. Непогашеної судимостi не має. Не надавала згоди на оприлюднення персональних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКурах Василь Федоровичд/н, д/н, д/н85424.868957854000
голова Наглядової радиКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н1002.912056100000
Член Наглядової радиМондич Валерiй Дмитровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиКривлянський Iван Емериховичд/н, д/н, д/н481.39778748000
РевiзорКулiс Агнета Емерихiвнад/н, д/н, д/н441.28130544000
Головний бухгалтерЦуранич Любов Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 1046 30.460105 1046 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.