ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 89.23
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Директора.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради.
4. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi товариства у 2012 р.

Всi питання порядку денного обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.