ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Василь Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ "Будавтодор"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.12.2011, 5 рокiв
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.12.2011 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про виконавчий орган .Перебував на посадi Голови правлiння ЗАТ"Будавтодор" протягом 21 р. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради ПрАТ"Будавтодор"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мондич Валерiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Перебував на посадi заст.Голови правлiння ЗАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривлянський Iван Емерихович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду .Працює водiєм ПрАТ"Будавтодор" Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Симулик Оксана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р. Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Ревiзора .Працює бухгалтером на пiдприємствi. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цуранич Любов Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.12.2011, Безстроково
9) опис Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Оплата згiдно штатного розпису пiдприємства. Непогашеної судимостi не має. Не надавала згоди на оприлюднення персональних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКурах Василь Федоровичд/н, д/н, д/н85424.9415854000
Голова Наглядової радиКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н2346.8341234000
Член Наглядової радиМондич Валерiй Дмитровичд/н, д/н, д/н40.11694000
Член Наглядової радиКривлянський Iван Емериховичд/н, д/н, д/н481.401948000
РевiзорСимулик Оксана Василiвнад/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерЦуранич Любов Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 1140 33.2944 1140 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.